webinar register page

Webinar banner
Cập nhật từ ASCO 2021 – Những tiến bộ mới trong điều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ với thuốc hướng đích
09:00 – 09:15 Tổng quan dữ liệu quan trọng về ung thư phổi trong phiên toàn thể - BS. Huang Yiqing
09:15 – 09:45 Đặc trưng phân tử và di truyền trong điều trị ung thư phổi - BS. Hye Run Kim
09:45 – 10:15 Những nghiên cứu lâm sàng mới nhật về các điều trị hướng đích - GS. Barbara Melosky
10:15 – 10:40 Thảo luận
10:40 – 11:00 Thảo luận tại đầu cầu Việt Nam - BS. Đỗ Hùng Kiên / BS. Nguyễn Tuấn Khôi

Jul 24, 2021 09:00 AM in Vietnam

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Nguyen,Dinh-Ha (HP ComSales) BII-VN-H.